Player list

Name Team Played matches Circle GIC s04 (Fifa) GIC Total Jersey Name
14
6152.5 54570 Panagiotidis
11
10927.5 60942.5 Prousalis
14
26212.5 275825 Nasos
9
13375 133755 Papadimitriou
9
11105 119727.5 Politis
11
13100 91947.5 Vamvasakis
9
15262.5 97592.5 Eleftheriadis
4
12412.5 284000 Vlachos
11
23087.5 190515 Triadafyllou
2
1675 131872.5 Bollis
13
14275 114707.5 Triantafylis
11
10270 97072.5 Moustakounis
4
3915 86927.5 Stathis
13
10985 70005 Theo
13
19037.5 160822.5 dipratsi
2
107.5 19187.5 Kampanaros
10
2987.5 22237.5 Vynnychenko
5
6737.5 171077.5 Aggelakis
9
11825 180732.5 Bertachos
13
6075 17350 GiovannisCopyright © 2020 VGL eSports All Right Reserved
Register
Remember Me
Forgot password

person

Login