Player list

Name Team Played matches Circle Gcoin Value s01 Gcoin Value s02 Gcoin Academy Value s02 GCoin Value S03 Jersey Name
8
0 0 0 16,038 Galaios
25
0 0 0 42,598 Panagiotidis
14
0 0 0 27,105 Kaliviotis
4
0 0 0 18,063 Nakos
2
26,420 0 0 5,575 Mylwnas
19
0 0 0 43,578 Konstantinidis
6
0 0 0 42,878 Kolovos
25
15,050 0 0 50,288 Totti
1
0 0 0 1,530 kokosak
9
0 0 0 20,088 charalambous
18
61,058 0 0 50,365 Gartzonikas
15
0 0 0 21,410 C. PANOUSIS
0 0 0 0 0 Triantis
15
18,950 0 9,975 49,763 Georgiou
5
0 0 0 14,730 Kyraleos
10
0 0 0 0 Tsixlas
14
0 0 0 40,603 Ampatzis
21
0 0 0 37,605 Thikoidis
0 0 0 0 13,530 Petrou
18
0 0 0 29,865 VARDASCopyright © 2020 VGL eSports All Right Reserved
Register
Remember Me
Forgot password

person

Login