Player list

Name Team Played matches Goal Assist MOTM Y.C R.C Own Goal Circle ePlayoffs Value Gcoin Value s01 Gcoin Value s02 Gcoin Academy Value s02 Jersey Name
25 14 15 3 3 0 0
0 73,550 35,013 0 Eftimis
25 20 4 5 1 0 0
0 70,975 42,413 0 Tsantilis
24 13 2 8 0 0 0
8162.5 66,650 39,125 0 Nasos
25 3 4 2 1 0 1
0 62,430 37,820 0 Andronikou
21 5 9 0 3 0 0
0 59,565 24,745 0 Dixon
20 10 4 1 1 0 0
0 58,335 39,953 0 Gkouvas
23 14 5 4 0 0 0
1287.5 56,600 20,050 0 Bertachos
23 7 11 3 0 0 0
0 55,563 35,225 0 Kompogiannis
23 10 9 2 2 0 0
0 54,713 34,728 0 Triadafyllou
19 8 5 4 0 0 0
0 54,675 27,788 0 Tsalmantzas
24 6 5 2 1 0 0
2400 53,325 30,538 0 Vasalakis
25 0 1 2 1 0 0
0 52,815 31,813 0 Kyriakou
22 0 0 1 0 0 1
0 51,458 0 0 Gartzo
10 0 0 1 0 0 0
0 51,050 24,090 0 Tsapouras
24 0 0 0 0 0 0
0 50,075 34,663 0 THEO
22 0 1 1 2 0 0
0 49,203 12,223 0 Ackland
24 2 0 1 0 0 0
3145 47,585 22,325 0 Paspaliaris
23 6 4 2 2 0 0
0 46,935 12,475 0 Bollis
11 0 0 0 0 0 0
0 46,440 28,893 0 Gkimpis
24 0 0 0 0 0 0
0 46,150 22,950 0 ZografosCopyright © 2020 VGL eSports All Right Reserved