Player list

Name Team Played matches Circle GIC Total GIC s04 (FIFA) GIC s01 (Pes) GIC s01 (NBA) Jersey Name
22
164490 Politis
0 36190 Pavlopoulos
0 12277.5 Triantis
10
89647.5 Tsixlas
0 32117.5 Smilkov
0 8425 Nikopoulos
0 0 SKLEROS
0 0 Chambos
0 0 PETRIDES
0 0 SEMERTZIDIS
21
216707.5 Raptis
1
647.5 Apollon FC
25
220287.5 Vratsidis
1
26287.5 Giovannis
0 1342.5 Lytras/19
1
1530 kokosak
2
79300 Yiakoupis
2
56350 Legakis
2
2500 CHRYS
2
3080 Benamo267Copyright © 2020 VGL eSports All Right Reserved
Register
Remember Me
Forgot password

person

Login